معرفی نشریه اعتباربخشی سلامت

  • نام:                   اعتباربخشی سلامت
  • صاحب امتیاز:     دکتر رضا تویسرکان منش
  • مدیر مسئول:     دکتر رضا تویسرکان منش
  • زمینه:               پزشکی و پیراپزشکی (مدیریت سلامت)
  • ترتیب انتشار:    فصلنامه
  • گستره انتشار:    سراسری
  • نوع انتشار:        مجله ای
  • شماره ثبت:       ۹۴/۱۰۸۰۶

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36