تعرفه های آگهی

تعرفه آگهی فصلنامه اعتبار بخشی سلامت

مبلغ ( ریال )

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

ابعاد

تمام صفحه

تمام صفحه

تمام صفحه

تمام صفحه

تمام صفحه

نیم صفحه

۱/۴ صفحه

صفحه

پشت جلد

داخل روی جلد

داخل پشت جلد

صفحات ابتدایی

صفحات داخلی

صفحات داخلی

صفحات داخلی

social-media (3) social-media (2) social-media (1) social-media socialinterface photo_2016-04-25_22-12-36